Podmínky užívání

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO UŽITÍ AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL VIAVIS a.s.

 

 1. Úvodní ustanovení

 

 1. VIAVIS a.s., se sídlem v Ostravě-Vítkovicích, Obránců míru 237/35, PSČ 703 00, IČ: 25848402, DIČ:CZ25848402, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, číslo vložky 2249, jako poskytovatel licence (dále též jen jako „poskytovatel“ nebo „VIAVIS“) prohlašuje, že je ve smyslu ust. § 58 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském (dále jen „autorský zákon“) oprávněna vyko­návat výlučná majetková práva autorů audiovizuálních děl umístěných na klientské části webu VIAVIS (dále jen „A/V Dílo“), neboť je nosi­telem všech majetkových autorských práv autorů ke všem vývojovým verzím tohoto za­městnaneckého A/V Díla a že má právo tato A/V Díla užít, stejně jako má zá­konné právo udělit nabyvateli oprávnění k výkonu práva A/V Dílo užít (dále jen „licence“).
 2. Tyto licenční podmínky upravují práva a povinnosti vyplývající ze závazkového vztahu, založeného mezi poskytovatelem a nabyvatelem licence okamžikem uzavření licenční smlouvy a tvoří bližší obsah práv a povinností uzavřené licenční smlouvy. Zá­vazkový vztah, takto založený, se řídí režimem zákona č. 82/2012 Sb., občanský zá­koník (dále jen „OZ“) a autorským zákonem. Předmětem a účelem li­cen­čních podmínek je upravení vzájemných práv a povinností poskytovatele licence a nabyvatele li­cence při udělení oprávnění k výkonu práva užít A/V Dílo a při jeho užití, s přihlédnutím k ochraně autorských práv, poskytované autor­ským zákonem.
 3. Tyto licenční podmínky jsou umístěny na webovém portálu poskytovatele licence www.viavis.cz.
 4. Ustanovení, ve kterých tyto licenční podmínky upravují obchodněprávní vztah mezi na­byvatelem a poskytovatelem licence, jsou současně považována za obchodní podmínky po­skytovatele.
 5. Základní pojmy a postupy

 

 1. A/V Dílo je autorským dílem ve smyslu autorského zákona; nosite­lem všech majetkových autorských práv autorů ke všem verzím tohoto au­torského díla je VIAVIS a.s., která výlučná majetková práva autorů tohoto autorského díla vykonává svým jménem a na svůj účet.
 2. Postup získání licence: zájemce je oprávněn si na webovém portálu poskytovatele li­cence http://www.viavis.cz vytvořit registraci. Po registraci má zájemce přístup k těm A/V Dílům, která poskytovatel zpřístupnil bezplatně. Přístup k dalším A/V Dílům získá zájemce po následném uzavření licenční smlouvy, postupem níže v těchto li­cenčních podmínkách uvedeným, a to okamžikem zaplacení ceny li­cence. Po zaplacení ceny licence obdrží nabyvatel od poskytovatele přístup k těmto dalším A/V Dílům.
 3. Registrací nabyvatele licence se rozumí autorizační proces, vyžadovaný poskytovate­lem licence za účelem zajištění ochrany autorských práv poskytovatele. Registraci provádí nabyvatel licence výlučně online (elektronickou formou, s využitím veřejné datové sítě Inter­net) v aplikaci na webovém portálu poskytovatele www.viavis.cz.
 4. A/V Díla šíří poskytovatel licence nebo jím pověřený autorizovaný pro­dejce, a to pře­vážně elektronickou formou, s využitím veřejné datové sítě Internet. Budou-li A/V Díla poskytována nebo šířena jinou formou, vztahují se na toto poskytování a šíření tyto li­cenční a obchodní podmínky ob­dobně.
 5. Webovým portálem poskytovatele se rozumí internetová prezentace poskytovatele, umístěná na webové adrese viavis.cz, která informuje nabyvatele licence o A/V Dílech, včetně jejich aktualizací, o těchto licenčních a obchodních podmínkách, o kontraktačním procesu za účelem uzavření licenční smlouvy mezi poskytovatelem a nabyvatelem licence a dále po­drobně informuje o obsahu A/V Díla, a to v době již před vlastním poskytnutím licence.
 6. Smluvní stranou licenční smlouvy na straně nabyvatele licence se rozumí podnikající fy­zická nebo podnikající právnická osoba, která při uzavírání a plnění licenční smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti, která s poskytovatelem licence uzavřela li­cenční smlouvu.
 7. Uživatelem se rozumí oprávněná osoba na straně nabyvatele, s jednotlivým uživatel­ským účtem (login) do klientské části webového portálu poskytovatele.
 8. Autorizovaným prodejcem se rozumí podnikatel (fyzická nebo právnická osoba), jak je tento pojem definován občanským zákoníkem, zmocněný poskytovatelem k distribuci A/V Díla. Autorizovaný prodejce šíří A/V Díla jménem poskytovatele licence a na základě jeho zmocnění. Je oprávněn inkasovat cenu za li­cenci podle svých obchodních podmínek, při dodržení limitů těchto licenčních a ob­chodních podmí­nek a je vázán samostatně uza­vřenou smlouvou o distribuci A/V Díla s poskytovatelem. Autorizovaný prodejce není opráv­něn udělovat sublicenci k užití A/V Díla. Seznam autorizovaných prodejců je uveden na viavis.cz.
 9. Cenou se rozumí odměna za poskytnutí licence, jak ji definuje autorský zákon a níže li­cenční smlouva.
 10. Smlouva o poskytnutí licence – kontraktační proces

 

 1. Poskytovatel se zavazuje nabyvateli, k využití v rámci podnikatelské činnosti nabyva­tele, za níže sjednanou cenu, za podmínek dále v licenční smlouvě ujednaných a na dobu sjednanou v licenční smlouvě, nejdéle na dobu autorské ochrany díla, po­skyt­nout licenci k užití A/V Díla, specifikovaného na webovém por­tálu poskytovatele li­cence viavis.cz, a to způso­bem a při plném do­držení licen­čních podmínek, tedy v rozsahu vymezeném au­torským zákonem a li­cenční smlouvou.
 2. Nabyvatel se zavazuje zaplatit za poskytnutý počet licencí cenu dle cenové na­bídky po­skytovatele nebo autorizovaného prodejce (dále jen „ceník“) a užívat A/V Díla pouze v souladu s udělenou licencí.
 3. Vzhledem ke skutečnosti, že o podání návrhu na uzavření licenční smlouvy jde i tehdy, směřuje-li projev vůle vůči neurčitému okruhu osob (ust. § 46 odst. 5 autor­ského zákona) a dále vzhledem ke skutečnosti, že osoba, které je návrh určen, může vyjádřit souhlas s návrhem na uzavření smlouvy provedením určitého úkonu (ust. § 46 odst. 6 autorského zákona), je smlouva o poskytnutí licence mezi poskytovatelem a nabyvatelem uzavřena ak­ceptací návrhu poskytovatele na uzavření smlouvy naby­vatelem licence (dále jen „ak­ceptace“) při registraci nabyvatele. Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí licence (licenční smlouvy) činí poskytovatel formou nabídky A/V Díla, v níž je A/V Dílo speci­fikováno včetně nabídky ce­nové, jak jsou tyto dokumenty publikovány na webovém portálu poskytovatele li­cence viavis.cz. Nabyvatel má neo­mezenou možnost se na tomto místě s uvedenými dokumenty se­známit.
 4. Akceptaci nabyvatel licence provádí elektronicky, při registraci nabyvatele, pomocí pro­středků komunikace na dálku (Internet) na příslušném místě v aplikaci na webo­vém portálu poskytovatele www.viavis.cz, kde podle své volby projeví souhlas s přijetím návrhu na uzavření licenční smlouvy označením volby „Souhlasím“ a ná­sledným stiskem potvrzujícího tlačítka v téže aplikaci. Tímto okamžikem je akceptace provedena. Nabyvatel v rámci akceptace objedná konkrétní množství licencí, nebude-li individuálně objednáno jinak a uzavřenou li­cenční smlouvou se mimo jiné zavazuje za­platit poskytovateli cenu licence/licencí v době splatnosti ceny, která činí 15 (patnáct) dnů ode dne vystavení faktury, kterou posky­tovatel cenu vyúčtoval.
 5. Jde-li o poskytnutí licence prostřednictvím autorizovaného prodejce, který licenci k užití A/V Díla poskytuje nabyvateli jménem poskytovatele, je pro akceptaci návrhu na uzavření licenční smlouvy zachován obdobný postup, kdy nabyvatel akceptuje na­bídku RANIT publikovanou na viavis.cz, současně tím akceptuje cenovou na­bídku a platební podmínky autorizova­ného prodejce, když se má zato, že tyto doku­menty jsou přístupny nabyvateli licence také u autorizovaného prodejce. Nabyvatel v rámci akceptace objedná konkrétní množství licencí A/V Díla přímo v aplikaci na www.viavis.cz nebude-li individuálně objednáno jinak. Smlouva takto uzavřená je uza­vřena mezi poskyto­vatelem, jehož jménem jednal autorizovaný prodejce a naby­vatelem. Cenu za licenci v tomto případě platí nabyvatel autorizovanému prodejci podle jeho cenové nabídky a platebních podmínek.
 6. Jde-li o poskytnutí licence prostřednictvím autorizovaného prodejce, je nabyvatel zavá­zán označit v aplikaci na viavis.cz dotčeného autorizovaného prodejce, a to vý­bě­rem z tam uvedeného se­znamu autorizovaných prodejců poskytovatele licence.
 7. Provedením akceptace nabyvatel vyslovuje svůj souhlas s těmito licenčními podmín­kami a dále prohlašuje, že mu jsou licenční podmínky plně srozumitelné.
 8. Pokud s návrhem na uzavření licenční smlouvy a licenčními podmínkami zájemce nesouhlasí, projeví svůj nesouhlas označením volby „Ne­souhlasím“ v textu těchto licenčních podmínek a následným stiskem potvrzujícího tlačítka v téže aplikaci. Bez udělení souhlasu s návrhem na uzavření licenční smlouvy nelze A/V Díla užívat.
 9. Licenční podmínky poskytovatele jsou standardně vystaveny na webovém portálu po­skytovatele viavis.cz. Na zveřejněné licenční podmínky A/V Díla je vždy poukazováno také v oficiálních propagačních materiálech poskytova­tele nebo webových stránkách poskytovatele a neexistuje tedy žádná pře­kážka, která by nabyvateli bránila seznámit se s těmito licenčními podmínkami ještě před prove­dením akceptace návrhu na uzavření licenční smlouvy.
 10. Nepřečtení licenčního ujednání (licenčních podmínek) před provedením akceptace nebo před zaplacením ceny za licenci A/V Díla nabyvatelem nijak nezakládá právo na vrácení A/V Díla z důvodu nesplnění informační povinnosti poskytovatelem nebo au­torizovaným prodejcem.
 11. Na základě uzavřené licenční smlouvy je licence nabyvateli poskytnuta okamžikem za­placení ceny za licenci nabyvatelem licence jejímu poskytovateli nebo auto­rizova­nému prodejci.
 12. Licence umožňuje nabyvateli A/V Díla užít jen v souladu s těmito li­cenčními podmínkami a licenční smlouvou. Rozsah licence užití A/V Díla je omezeno mís­tem, časem a množ­stvím:
 • územní rozsah užití A/V Díla: Česká republika;
 • časový rozsah užití A/V Díla: licence je nabyvateli udělena na dobu, kterou nabyvatel zvolil v předplatném;
 • množstevní rozsah užití A/V Díla: nabyvatel je oprávněn A/V Díla v rámci doby předplatného užívat pro sjednaný počet uživatelů s neomezeným počtem přehrání.
 1. A/V Dílo je chráněno zákony na ochranu autorských práv a ustanoveními mezinárod­ních smluv o autorských prá­vech, jakož i dalšími zákony a smlouvami na ochranu dušev­ního vlastnictví. Nerespek­továním licenčních podmínek a licenční smlouvy se nabyva­tel stává uživatelem ne­le­gální kopie počítačového programu a vystavuje se tak ob­čanskoprávní a trestněprávní odpovědnosti.
 2. Provedením akceptace nabyvatel vyslovuje svůj předchozí souhlas k případnému ší­ření ob­chodních sdělení poskytovatele v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o ně­kterých službách informační společnosti, v platném znění. Nabyvatel má možnost jednodu­chým způsobem a zdarma v aplikaci na viavis.cz odmítnout souhlas s tako­výmto využitím svého elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy, pokud původně toto využití neodmítl, stejně jako poskytnutý souhlas odvolat.
 3. Provedením akceptace je nabyvatel licence automaticky zařazen do seznamu obchod­ních partnerů poskytovatele, jimž poskytovatel předává informace o nových verzích A/V Díla, svých službách apod.
 4. Cena a platební podmínky

 

 1. Licence je nabyvateli poskytnuta okamžikem zaplacení ceny za licenci naby­vatelem li­cence jejímu poskytovateli nebo autorizovanému prodejci.
 2. Cena za poskytnutí licence k užívání A/V Díla a způ­sob jejího vý­počtu jsou uvedeny v aktuální cenové nabídce (ceníku) poskytovatele nebo autori­zo­vaného prodejce a v licenčních podmínkách poskytovatele licence. Po­kud bylo objednáno u autorizovaného prodejce, má se zato, že tyto údaje jsou pří­stupny nabyvateli licence také u autorizovaného prodejce. Provedením akceptace (článek 3 licenčních podmínek) nabyvatel současně prohlašuje, že se s cenovou na­bídkou se­známil a plně ji akceptuje.
 3. Cena představuje jednorázovou odměnu za licenci, tedy za právo A/V Díla užívat po ce­lou dobu trvání licence, nezahrnuje však cenu za jakékoliv služby.
 4. Cena se rozumí bez DPH, když DPH v zákonné výši bude účtována vedle ceny.
 5. Cena za poskytnutou licenci (licence) je nabyvateli účtována prostřednictvím fak­tury poskytova­tele nebo autorizovaného prodejce s uvedením počtu licencí, ceny za jed­notku a celkové ceny. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle čes­kého práva.
 6. Fakturu je poskytovatel nebo auto­rizovaný prodejce povinen zaslat nabyvateli pro­střednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky při zachování podmínek da­ných českým právním řádem v takové lhůtě, aby mohl nabyvatel faktu­rova­nou cenu zaplatit bez prodlení v době její splat­nosti.
 7. Nabyvatel se zavazuje fakturovanou cenu zaplatit v době splatnosti do 15 (pat­nácti) dnů ode dne vystavení faktury. Platba bude provedena v českých korunách, bezho­tovostním převodem na účet poskytovatele licence nebo autorizovaného prodejce, uvedený v záhlaví faktury, včetně tam uvedeného variabilního symbolu. Neuvedení variabilního symbolu nabyvatelem jde k jeho tíži při zjišťování okamžiku zaplacení, nebude-li z toho důvodu možno platbu identifikovat. Závazek nabyvatele licence za­platit od­měnu je splněn připsáním fakturované částky na bankovní účet poskytova­tele li­cence nebo autorizovaného prodejce.
 8. Poruší-li nabyvatel povinnost zaplatit sjednanou cenu v době její splatnosti, vzniká po­skytovateli právo požadovat po nabyvateli zaplacení smluvní pokuty ve výši ceny objednaného a nezaplaceného počtu licencí dle aktuálního ceníku poskytovatele v době vyúčtování smluvní pokuty, která je splatná do 7 (sedmi) dnů ode dne doru­čení písemné výzvy k jejímu zaplacení. Vyúčto­váním nebo zaplacením smluvní po­kuty není nijak dotčeno právo poskytovatele do­máhat se náhrady škody za nabyva­telem. Vedle smluvní pokuty je poskytovatel oprávněn účtovat nabyvateli zákonný úrok z prodlení.
 9. Trvá-li prodlení nabyvatele se zaplacením ceny licence déle než 30 (třicet) kalendář­ních dnů, je poskytovatel oprávněn bez dal­šího odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povin­nosti nabyvatele.
 10. Základní licenční podmínky

 

 1. Nabyvateli licence je uděleno nevýhradní a nepřevoditelné právo užívat A/V Dílo za níže stanovených podmínek. Poskytovatel licence touto licenční smlouvou uděluje nabyvateli licenci opravňující ve smyslu ust. § 46 odst. 3 autorského zákona, tedy nabyvatel licence není povinen licenci využít. Poskytovatel licence uděluje touto li­cenční smlouvou nabyvateli licence licenci nevýhradní, tedy poskytovatel licence je nadále i po sjednání této licenční smlouvy oprávněn sám A/V Dílo užít, jakož i po­skytovat licence třetím osobám.
 2. Licence je nabyvateli poskytnuta (udělena) okamžikem, kdy zaplatí cenu za poskyt­nutí licence po­skytovateli nebo autorizovanému prodejci, po předchozím uzavření licenční smlouvy (článek 3 těchto licenčních podmínek). Okamžikem udělení licence nabyvatel získává právo A/V Dílo užít výlučně v souladu s licenčními podmínkami, licenční smlouvou a autorským zákonem, a to v rozsahu a množství li­cencí, sjedna­ných na počet uživatelů a časové období, které nabyvatel při ak­ceptaci ob­jednal. Nabyvatel li­cence není oprávněn užívat A/V Dílo nad rámec udě­lené licence, stejně jako není oprávněn užívat A/V Dílo po dobu prodlení naby­vatele s plněním všech jeho peněžitých závazků vůči poskytova­teli li­cence.
 3. Nabyvatel licence není oprávněn umožnit jiné osobě než uživa­teli, který je jeho zaměstnancem, jakékoliv užívání A/V Díla, a to ani v režimu sdílení přes veřejnou datovou síť Internet.
 4. Nabyvatel licence není oprávněn udělit třetí osobě podlicenci k užití A/V Díla, stejně jako není oprávněn licenci třetí osobě postoupit, zapůjčit, umožnit užívání či jinak poskytnout oprávnění tvořící součást licence nebo licenci třetím osobám.
 5. Nabyvatel licence je oprávněn a zavazuje se umožnit užívání A/V Díla pouze takovému počtu uživatelů, který odpovídá počtu jemu uděle­ných licencí.
 6. Nabyvatel licence nesmí, s výjimkami stanovenými autorským zákonem a těmito licen­čními podmínkami, A/V Dílo upravit či jinak změnit nebo spojit s jiným dílem a dále není oprávněn zasahovat do rozmnoženiny A/V Dílo.
 7. Nabyvatel licence je povinen zachovat v neporušené podobě původní úplné ozna­čení A/V Díla, včetně všech in­for­mací, které se týkají au­torství a autorských práv.
 8. Nabyvatel licence nesmí jakkoli využít nebo poskytnout neoprávněným osobám zna­losti o myšlenkách a postupech, struktuře a použitých metodách, na nichž je A/V Dílo vytvořeno nebo které obsahuje, i když je získal při oprávněném jeho užití. Tyto znalosti není nabyvatel licence oprávněn využít ani k vývoji, zhotovení nebo obchodnímu využití jiného A/V Díla a ani k jinému obdobnému jednání, které by ohrozilo obchodní zá­jmy poskytovatele licence, stejně jako autorské právo autora a práva nositele ma­jetkových autorských práv.
 9. K závažnému porušení licenčních podmínek a k porušení uzavřené licenční smlouvy podstatným způsobem ve smyslu OZ, s právem poskytovatele li­cence odstoupit od licenční smlouvy, včetně zániku udělené licence, dojde, pokud nabyvatel licence (případně oprávněný uživatel):
 • neoprávněně pořídí rozmnoženinu A/V Díla;
 • provede neoprávněnou změnu A/V Díla, kterou se rozumí zejména zásah do jeho obsahu;
 • umožní třetí osobě jakékoliv neoprávněné užití A/V Díla;
 • poruší při užívání A/V Díla autorský zákon jiným závažným způsobem;
 • využije pro tvorbu konkurenčního produktu jakoukoliv znalost o myšlenkách a postupech, struktuře, algoritmu nebo použitých metodách, na nichž je A/V Dílo vytvořeno, nebo je sdělí jiné osobě, která je k tomuto účelu neoprávněně užije.
 1. V případě každého jednotlivého porušení těchto licenčních podmínek, licenční smlouvy nebo autor­ského zákona při užívání A/V Díla, je na­byvatel licence povinen zaplatit poskytovateli licence smluvní pokutu ve výši ceny poskytnutého počtu licencí dle aktuálního ce­níku poskytovatele v době vyúčtování smluvní pokuty, a to v době splat­nosti, určené poskytovatelem licence ve vy­účto­vání smluvní pokuty. Vyúčtování nebo zaplacení smluvní pokuty se nijak nedo­týká práva vymáhat náhradu způso­bené škody.
 2. Zánikem nabyvatele licence nepřecházejí práva a povinnosti z licenční smlouvy na jeho právního nástupce.
 3. Odpovědnost za vady

 

 1. Poskytovatel licence odpovídá za to, že A/V Dílo je po dobu udělené časové licence plně funkční, to znamená, že nabyvatel je schopen k němu přistupovat a přehrávat je. V případě, výpadku – vady – ze strany poskytovatele má nabyvatel nárok na prodloužení časového období licence o tolik dnů, kolik dnů činil výpadek.
 2. Poskytovatel licence nenese žádnou odpovědnost za výpadky systémů v síti internet, které sám neprovozuje či nemá pod výslovnou kontrolou.
 3. Nabyvatel licence je povinen podat zprávu (reklamaci) poskytovateli licence o va­dách (vadě) A/V Díla bez zbytečného odkladu poté, kdy nabyvatel vady zjistil.
 4. Rekla­mace ve formě záznamu v systému Helpdesk poskytovatele licence musí obsa­ho­vat zejména:
 • datum reklamace;
 • popis vady a určení, jak se projevuje;
 • reklamační nárok.
 1. Odpovědnost za škodu

 

 1. Smluvní strany se při realizaci jejich vzájemného vztahu z licenční smlouvy zavazují předcházet škodám.
 2. Odpovědnost za škodu a náhrada škody se řídí obecnými ustanoveními OZ, není-li v licenční smlouvě platně sjednáno jinak. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vznik okolností vyluču­jících odpo­vědnost, ve smyslu jejich vymezení obchodním zá­koníkem, které brání řádnému pl­nění licenční smlouvy.
 3. Nabyvatel licence a poskytovatel licence uzavřením licenční smlouvy současně uzavřeli dohodu, jíž se vzdávají práva na náhradu všech škod, které mohou případně nastat ať už samotným užíváním A/V Díla bez vad nebo s vadami, nebo jeho nesprávným užívá­ním a činí tak před poruše­ním povinnosti, z něhož škoda může případně vzniknout. To neplatí v případě úmy­slného porušení povinnosti a v případě uvedeném níže v odstavci ad e) tohoto článku.
 4. Poskytovatel i nabyvatel, na zá­kladě vzájemné dohody, konstatují, že celková úhrnná předvídatelná škoda, jež by mohla z realizace licenční smlouvy vzniknout, může činit nejvýše částku ve výši ceny za po­skytnuté licence. To neplatí v případě uvedeném níže v odstavci ad e) tohoto článku.
 5. Smluvní strany sjednaly, že vzdání se náhrady škody podle předchozího odstavce ad c) a omezení výše náhrady škody podle předchozího odstavce ad d) nelze uplatnit pro případ vzniku škody na straně poskytovatele licence z důvodů porušení licenční smlouvy nabyvatelem licence.
 6. Trvání licence a odstoupení od licenční smlouvy

 

 1. Licence je nabyvateli poskytnuta na dobu zvolenou nabyvatelem v rámci možností předplatného, a to ode dne zaplacení její ceny, s možností jejího prodloužení způsobem v licenční smlouvě upraveným, za podmínky trvání ochrany majetkových práv autorů A/V Díla, pokud je takto užíváno v souladu s těmito licenčními podmín­kami, licenční smlouvou a nabyvatel licence je řádně zaregistrován na www.viavis.cz.
 2. Poruší-li jedna smluvní strana tuto licenční smlouvu podstatným způsobem, je druhá smluvní strana oprávněna od této smlouvy odstoupit. Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Tímto dnem zaniká licence opravňující nabyvatele A/V Dílo užívat.
 3. Poskytovatel licence je oprávněn odstoupit od licenční smlouvy, vedle případu uvede­ného v článku 3 písm. p) těchto licenčních podmínek, poruší-li nabyvatel li­cence tuto licenční smlouvu podstatným způsobem. Podstatným porušením licen­ční smlouvy na straně nabyvatele se rozumí, vedle vymezení podstatného porušení smlouvy obchodním zákoníkem, zejména tato porušení smlouvy nabyvatelem li­cence:
 • prodlení nabyvatele licence s plněním peněžitých závazků z licenční smlouvy vůči poskytovateli nebo autorizovanému prodejci po dobu delší než třicet dní;
 • nabyvatel licence neoprávněně pořídí rozmnoženinu A/V Díla;
 • nabyvatel licence provede neoprávněnou změnu A/V Díla;
 • nabyvatel licence umožní třetí osobě jakékoliv neoprávněné užití A/V Díla;
 • nabyvatel licence poruší při užívání A/V Díla autorský zákon jiným závažným způ­sobem;
 • nabyvatel licence využije pro tvorbu konkurenčního produktu jakoukoliv zna­lost o myšlenkách a postupech, struktuře, algoritmu nebo použitých meto­dách, na nichž je A/V Dílo vytvořeno, nebo je sdělí jiné osobě, která je k tomuto účelu neoprávněně užije;
 • nabyvatel licence užívá přes písemné upozornění A/V Dílo tak, že svým jednáním podstatně porušuje licenční smlouvu nebo autorský zá­kon.
 1. Nabyvatel licence je oprávněn odstoupit od licenční smlouvy, poruší-li poskytovatel li­cence tuto smlouvu podstatným způsobem, když podstatným porušením smlouvy na straně poskytovatele je prodlení poskytovatele licence s plněním závazku umožnit přístup nabyvateli licence A/V Dílo po dobu delší než třicet dní.
 2. Odstoupením od licenční smlouvy nejsou dotčena ta její ustanovení, z jejichž povahy nebo přímého ujednání v licenční smlouvě vyplývá, že mají trvat i po odstoupení od smlouvy, zejména se jedná o ustanovení týkající se ochrany in­formací, smluvních pokut a úroků z prodlení. Odstoupí-li od smlouvy poskytovatel pro podstatné poru­šení smlouvy na straně nabyvatele licence, není tím dotčena povinnost nabyvatele zapla­tit poskyto­vateli peněžitá plnění za plnění poskytnutá nabyvateli na základě li­cenční smlouvy v době před od­stoupením od licenční smlouvy. Nabyvatelem zapla­cená cena licence je okamžikem účinnosti odstoupení poskytovatele od licenční smlouvy z důvodů uvedených v předchozí větě tohoto odstavce považována za za­placenou smluvní pokutu, kterou pro uvedené porušení povinností nabyvatele smluvní strany tímto sjednaly.
 3. Dnem účinnosti odstoupení od licenční smlouvy nebo dnem jiného zániku licence je nabyva­tel licence povinen ukončit užívání A/V Díla v jeho plné verzi a tuto skuteč­nost poskytovateli k jeho vyžádání relevantním způsobem proká­zat.

 

 

 

 

 1. Závěrečná ustanovení

 

 1. Pokud jakékoliv ustanovení těchto licenčních podmí­nek a licenční smlouvy bude po­souzeno příslušným soudem jako neplatné, ni­cotné nebo nevymahatelné, pak zby­tek textu licenčních podmínek a licenční smlouvy zůstane v platnosti a účinnosti, ne­bude-li to v rozporu se zákony České republiky a smluvní strany se zavazují nahra­dit dotčené ustanovení jiným ustanove­ním, které bude platné, účinné a vymaha­telné.
 2. V případě sporů vzniklých z tohoto autorskoprávního a obchodněprávního vztahu je dána věcná a místní příslušnost českých soudů.
 3. Tyto licenční podmínky jsou účinné ode dne 1. 4. 2022.
 4. Tyto licenční podmínky vydal VIAVIS a.s.